Morgensterni Seltsi põhikiri


I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Morgensterni Selts (edaspidi selts) on avalikes huvides tegutsev füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Seltsi nimi on Morgensterni Selts ja seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.

1.3. Seltsi eesmärgid on: edendada klassikalise filoloogia ehk antiigiuuringute ja nendega külgnevate valdkondade (antiikajaloo, antiikfilosoofia, klassikalise arheoloogia, antiikkunsti, antiikaja religioonide, keskaja ladina filoloogia, bütsantinistika, uusladina ja humanistliku kreeka kirjanduse, antiigiretseptsiooni ja antiigipärandi laiemalt) uurimist, õpetamist ja tutvustamist Eestis, ühendada vastavate valdkondadega tegelevaid isikuid ja arendada erialast koostööd sama valdkonna viljelejatega mujal maailmas. Selts tegeleb ka Karl Morgensterni pärandi uurimise ja tutvustamisega.

1.4. Oma eesmärkide saavutamiseks viib selts ellu muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.4.1. korraldab teaduslikke ja harivaid üritusi;

1.4.2. kogub erialast kirjandust;

1.4.3. organiseerib erialase ja valdkonda populariseeriva kirjanduse väljaandmist;

1.4.4. organiseerib klassikalistest keeltest tõlkimist;

1.4.5. organiseerib stipendiume ja toetusi vastavate erialade üliõpilastele ja vastavate valdkondade uurijatele;

1.4.6. viib ellu muid üldkoosoleku poolt heakskiidetud tegevusi.

 

II SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING SELTSIST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1. Seltsi liikmeks võib astuda iga füüsiline isik, kes nõustub seltsi eesmärkidega ning on nõus täitma seltsi põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2.2. Seltsi liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.

2.3. Seltsi liikmed tasuvad liikmemaksu, mille suuruse üle otsustab seltsi üldkoosolek.

2.4. Seltsi juhatus võib seltsist välja arvata liikme, kelle tegevus oluliselt kahjustab seltsi mainet, kes põhjustab seltsile varalist kahju, kes ei täida üldkoosoleku või juhatuse otsuseid, kes on jätnud meeldetuletustele vaatamata tasumata liikmemaksu või kes on muul põhjusel kaotanud seltsi teiste liikmete usalduse. Väljaarvataval on õigus esitada väljaarvamise otsus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

2.5. Isikule, kellel on erilisi teeneid seltsi tegevusele kaasa aitamises, võib anda üldkoosoleku otsusega auliikme staatuse. Auliikme statuudi kinnitab üldkoosolek.

 

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Seltsi liikmetel on õigus:

–           võtta osa kõigist seltsi korraldatavatest üritustest;

–           võtta sõna- ja hääleõigusega osa üldkoosolekust;

–           saada teavet seltsi tegevuse kohta;

–           astuda seltsist välja;

–           olla valitud seltsi juhtorganitesse.

3.2. Seltsi liikmetel on kohustus:

–           tunnustada seltsi eesmärke ning järgida seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

–           tasuda seltsi liikmemaksu.

3.3. Liikmel ei ole õigust seltsi varale, seltsil ei ole õigust liikme varale.

 

IV ÜLDKOOSOLEK

4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, kus igal seltsi liikmel on üks hääl.

4.2. Üldkoosoleku pädevuses on:

–           seltsi põhikirja muutmine;

–           seltsi liikmemaksu suuruse kehtestamine;

–           seltsi majandusaasta aruande ja eelarve kinnitamine;

–           juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

–           muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% seltsi liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% seltsi liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.

4.4. Seltsi üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui seltsi juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 seltsi liikmeist palub põhjendatult seltsi juhatusel seda teha.

4.5. Juhatus informeerib seltsi liikmeid hiljemalt 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

4.6. Ettepanekud hääletamist vajavate täiendavate küsimuste lisamiseks päevakorda tuleb esitada juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt kolm päeva pärast üldkoosoleku teate saatmist.

4.7. Seltsi liige võib volitada teist seltsi liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga. Iga liige võib esindada volikirja alusel kuni kolme teist liiget.

4.8. Juhtudel, milliste kohta põhikirjas või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud seltsi liikmetest.

 

V SELTSI JUHATUS

5.1. Seltsi igapäevast tegevust juhib ja seltsi esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kolm, kuid mitte rohkem kui kuus liiget. Juhatuse liikmete konkreetse arvu määrab üldkoosolek.

5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:

–           seltsi igapäevategevuse korraldamine;

–           seltsi liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

–           seltsi tegevuskava ja eelarve koostamine;

–           majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

–           seltsi vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

5.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed seltsi liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud seltsi liikmetest. Juhatuse liige valitakse kolmeks aastaks.

5.4. Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.

5.6. Juhatuse liikme võib seltsi üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda, sõltumata põhjusest.

5.7. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.

5.8. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

5.9. Juhatus võib otsuseid vastu võtta juhatuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

5.10. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt seltsi palgalised töötajad.

 

VI KONTROLLORGANID

6.1. Seltsi finantsmajandustegevuse üle teostab järelevalvet üldkoosolek, kes vajadusel määrab revisjoni või audiitorkontrolli ja valib revisjonikomisjoni või audiitori. Revisjonikomisjoni liikmed ei tohi olla samal ajal seltsi juhatuse liikmed.

 

VII MAJANDUSTEGEVUS

7.1. Seltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusaasta aruanne möödunud aasta kohta koos revideerimisaruandega tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne seltsi korralist üldkoosolekut.

 

VIII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

8.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

8.2. Seltsi likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.3. Seltsi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

 

Morgensterni Seltsi põhikiri on kinnitatud 11. märtsil 1999. aastal sõlmitud asutamislepinguga.

Põhikirja muudatused on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 4. aprillil 2024.