Morgensterni Seltsi põhikiri


Morgensterni Seltsi (edaspidi: “selts”) põhikiri on kinnitatud 11. märtsil 1999. aastal sõlmitud asutamislepinguga.
1. Üldsätted
1.1. Selts on mittetulundusühing, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja põhikirjast. Seltsi põhitegevuseks ega eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.2. Seltsi eesmärkideks on edendada klassikalise filoloogia ja sellega külgnevate valdkondade – antiikajaloo, antiikfilosoofia, klassikalise arheoloogia, keskaja ladina filoloogia, bütsantinistika ja antiigipärandi – uurimist ja populariseerimist Eestis, ühendada vastavate valdkondadega tegelevaid isikuid ja arendada erialast koostööd sama valdkonna viljelejatega mujal maailmas. Selts tegeleb Karl Morgensterni teadusliku pärandi uurimise ja levitamisega.

1.3. Oma eesmärkide saavutamiseks selts:
1.3.1. korraldab teaduslikke ja harivaid üritusi;
1.3.2. kogub erialast kirjandust;
1.3.3. organiseerib erialase kirjanduse väljaandmist;
1.3.4. organiseerib klassikalistest keeltest tõlkimist;
1.3.5. organiseerib stipendiume ja toetusi vastavate erialade üliõpilastele ja vastavate valdkondade uurijatele;
1.3.6. korraldab seltsi tegevuse eesmärkidega seotud üritusi.

1.4. Seltsi nimi on Morgensterni Selts.

1.5. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.

1.6. Selts on asutatud määramata tähtajaks.

1.7. Seltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2. Liikmelisus
2.1. Seltsi liikmeks võib olla iga isik, kes soovib kaasa aidata seltsi eesmärkidele ja osaleda seltsi töös. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek kolme kuu jooksul arvates avalduse esitamisest. Otsusest peab juhatus liikmeks astujale teatama hiljemalt viie päeva jooksul arvates selle tegemisest. Seltsi liikmeks astuja loetakse seltsi liikmeks arvates vastava otsuse tegemisest.
2.2. Liikmelisust seltsis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Seltsi füüsilisest isikust surma korral ja juriidilisest isikust liikme lõppemisel tema liikmelisus seltsis lõpeb. Liikmeõiguste säilimine või lõppemine juriidilisest isikust liikme ühinemisel, jagunemisel ja ümberkujundamisel sätestatakse seaduses.

2.3. Liikmel on õigus astuda seltsist välja, esitades vastava avalduse juhatusele. Juhatus vaatab avalduse läbi ja kustutab liikme seltsi liikmete nimekirjast hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest. Liige loetakse seltsist lahkunuks pärast tema kustutamist seltsi liikmete nimekirjast.

2.4. Liikme võib seltsist välja arvata üldkoosoleku otsusel, kui ta
2.4.1. süüliselt ei täida põhikirjalisi kohustusi, üldkoosoleku või juhatuse otsuseid;
2.4.2. kahjustab olulisel määral seltsi huve, põhjustab seltsile varalist kahju või on muul põhjusel kaotanud seltsi teiste liikmete usalduse;
2.4.3. ei ole tasunud sisseastumis- või liikmemaksu kolme kuu jooksul arvates maksu tasumise tähtajast;
2.4.4. rikub seltsi poolt läbiviidavatel üritustel kehtestatud korda.

2.5. Seltsi liikme sisseastumismaksu ja iga-aastase liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek. Sisseastumismaksu peab seltsi liige tasuma ühe kuu jooksul arvates tema vastuvõtmisest.

2.6. Seltsist välja astunud või välja arvatud liikmel ei ole õigusi seltsi varale.

2.7. Kõigil seltsi tegevusele kaasa aidata soovivatel isikutel on õigus saada seltsi toetajaks. Toetaja ja seltsi omavahelised suhted põhinevad koostöölepingul, milles sätestatakse poolte vastastikused õigused ja kohustused.

2.8. Isikule, kellel on erilisi teeneid seltsi tegevusele kaasa aitamises, võib vähemalt kahe liikme soovitusel anda üldkoosoleku otsusega auliikme staatuse. Auliikme statuudi kinnitab üldkoosolek.

3. Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Seltsi liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja põhikirjaga.
3.2. Seltsi liikmel on õigus:
3.2.1. osaleda seltsi tegevuses vastavalt käesolevale põhikirjale, sh. kuuluda seltsi ürituste korraldamiseks moodustatud toimkondadesse;
3.2.2. valida ja olla valitud seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3.2.3. saada teavet seltsi tegevuse kohta;
3.2.4. astuda seltsist välja;
3.2.5. esitada juhatusele ettepanekuid seltsi tegevusse puutuvates küsimustes;
3.2.6. kasutada seltsi raamatukogu;
3.2.7. osaleda seltsi üritustel.

3.3. Seltsi liige on kohustatud:
3.3.1. täitma seltsi põhikirja nõudeid ja seltsi juhtimisorganite seaduslikke otsuseid;
3.3.2. õigeaegselt tasuma sisseastumis- ja liikmemaksu ja teisi makseid seltsi põhikirjas või seltsi juhtimisorganite poolt määratud suuruses ja tähtajal;
3.3.3. hoidma seltsi vara, kasutama seda säästlikult ja sihtotstarbeliselt;
3.3.4. mitte kahjustama oma käitumisega seltsi mainet.

4. Juhtimine
4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millel võivad osaleda ja hääletada kõik liikmed. Seltsi liiget võib üldkoosolekul esindada teine seltsi liige, kellele on antud vastav lihtkirjalik volikiri.
4.2. Üldkoosolek võib teha otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1. põhikirja muutmine;
4.3.2. seltsi eesmärgi muutmine;
4.3.3. juhatuse ja vajadusel revidendi või audiitori valimine, nende ettekannete ja aruannete läbiarutamine ja kinnitamine;
4.3.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.3.5. juhatuse tööd puudutavate kaebuste läbivaatamine ja lahendamine;
4.3.6. iga-aastase tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
4.3.7. sisseastumis- ja liikmemaksude kehtestamine, liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
4.3.8. muude küsimuste otsustamine, mis on seadusega antud üldkoosoleku pädevusse.

4.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama ette vähemalt 7 päeva.

4.5. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt kolme kuu jooksul majandusaasta lõpust.

4.6. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kas oma äranägemisel või 1/10 seltsi liikmete nõudel. Kui juhatus ei kutsu erakorralist koosolekut kokku vaatamata 1/10 liikmete nõudele, võivad nõude esitanud liikmed üldkoosoleku ise kokku kutsuda.

4.7. Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole seltsi liikmetest. Seltsi lõpetamise küsimuse otsustamiseks peab üldkoosolekul osalema või olema esindatud vähemalt 2/3 liikmetest. Kui üldkoosolekul ei osale vähemalt nimetatud arv liikmeid, kutsub juhatus mitte varem kui kümne päeva ja mitte hiljem kui kahekümne päeva möödudes kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev võtma vastu otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget. Hääletamine on avalik, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

4.8. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid küsimustes, mis on teatavaks tehtud enne koosoleku kokkukutsumist. Küsimustes, mis ei ole koosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib üldkoosolek võtta otsuseid vastu vaid juhul, kui koosolekul osalevad või on esindatud kõik seltsi liikmed.

4.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muutmise, ühinemise, jagunemise ja aastaaruande kinnitamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud või esindatud liikmetest. Seltsi lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 5/6 koosolekul osalenud või esindatud liikmetest. Seltsi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek. Isiku valimisel üldkoosolekul loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

4.10. Seltsi liikmed võivad teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik seltsi liikmed.

4.11. Igal seltsi liikmel on üks hääl. Seltsi liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

4.12. Seltsi juhib ja esindab juhatus. Juhatuse liikmete minimaalne arv on kolm ja maksimaalne viis. Juhatuse liikmete konkreetse arvu määrab üldkoosolek.

4.13. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on üks aasta.

4.14. Juhatuse liikmeid, sealhulgas juhatuse esimehe valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.

4.15. Juhatuse esimehel on õigus esindada seltsi kõigis õigustoimingutes üksi. Teistel juhatuse liikmetel on õigus esindada seltsi kahe juhatuse liikme ühisesindusena. Kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võib juhatus omandada, võõrandada või asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku otsuse alusel.

4.16. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, välja arvatud kui see on lubatud üldkoosoleku otsusega.

4.17. Juhatus korraldab seltsi rahaliste vahendite laekumise ja sihipärase kasutamise organiseerimist, peab arvestust seltsi varade osas ja koostab seltsi eelarve ning esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule. Juhatus organiseerib seltsi üritusi ja määrab selleks vastutavad toimkonnad. Juhatus valmistab ette üldkoosolekuid ning korraldab seltsi igapäevast majandustegevust. Juhatus peab andma seltsi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nõudel vastava aruande.

4.18. Juhatuse otsuse tegemiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud liikmete poolthäälteenamus.

4.19. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega seltsile süüliselt kahju tekitanud, vastutavad seltsi ees solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt kahju tekitanud seltsi võlausaldajatele, vastutavad solidaarselt võlausaldaja ees.

5. Vara, raamatupidamine, kontroll ja aruandlus
5.1. Seltsi vara tekib:
5.1.1. sisseastumismaksudest, liikmemaksudest;
5.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
5.1.3. tulust, mida võidakse saada heategevusest või seltsi põhikirjaliste eesmärkidega seotud tasuliste ürituste korraldamisest;
5.1.4. muust tulust.
5.2. Seltsi vara võib kasutada seltsi eesmärkide elluviimiseks.

5.3. Seltsi finantsmajandustegevuse üle teostab järelevalvet üldkoosolek, kes vajadusel määrab revisjoni või audiitorkontrolli ja valib revisjonikomisjoni või audiitori.

5.4. Seltsi raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.

5.5. Pärast majandusaasta lõppu tagab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamise seaduses sätestatud korras.

5.6. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla juhatuse liikmed.

6. Lõpetamine, ühinemine ja jagunemine
6.1. Selts lõpetatakse:
6.1.1. üldkoosoleku otsusega;
6.1.2. seltsi liikmete arvu vähenemisel alla 2;
6.1.3. muul seaduses ettenähtud alusel.
6.2. Seltsi sundlõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

6.3. Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus). Seltsi likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara jaotatakse üldkoosoleku otsusega määratud õigustatud isikute vahel.

6.4. Selts võib ühineda teise mittetulundusühinguga. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

6.5. Seltsi ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.