Antiikkirjanduse eestindamine – elukutse, missioon, hobi | Translating Ancient Greek and Roman Literature into Estonian – a Profession, a Mission, a Hobby


I. Esimesed käsikirjalised katsetused: tsitaaditõlkeist esimeste tervikluuletusteni (1600–1822) | First Attempts: from the translation of quotes to full-text poems (1600–1822)  [PNG] · [PDF]

II. Meelelahutuslik ja rahvuslikku patriotismi toetav antiikkirjandus (1878–1905) | Classical Literature for Entertainment and for the Support of Patriotism (1878–1905) [PNG] · [PDF]

III. Noor-Eesti, Vana-Eesti, arutelud keele ja värsivormide üle (1905–1918/1938) | “Young Estonia”, “Old Estonia”, Language Renewal and Versification (1905–1918/1938) [PNG] · [PDF]

IV. Antiikkirjandus – perifeerne Eesti tõlkemaastikul (1918–1940) | Greek and Latin literature – Periphery of the Estonian Translational Landscape (1918–1940) [PNG] · [PDF]

V. Uus tõlkijate põlvkond Eestis ja pagulastõlkijad (1945–1980) | A New Generation of Translators in Estonia and Translators in Exile (1945–1980) [PNG] · [PDF]

VI. Filosoofilise proosa esiletõus | The Rise of Philosophical Prose [PNG] · [PDF]

VII. Antiigitõlke peajooni taasiseseisvumisest tänapäevani | Main Characteristics of Classical Translation from the Restauration of Independence until Today [PNG] · [PDF]

VIII. Draamatõlge taasiseseisvunud Eestis | Translations of Drama in Estonia since 1991 [PNG] · [PDF]

IX. Lüürika ja epigramm kaasaegses antiigitõlkes | Lyric Poetry and Epigram in Contemporary Classical Translation [PNG] · [PDF]

X. Eestindatud ja eestindamata antiikkirjandus | Translated and untranslated ancient Greek and Roman literature [PNG] · [PDF]